کد قالب اصلی

کد سی اس اس

را نگه دارید ctrl و a برای اینکه تمام متن را بگیرید کلید