را نگه دارید ctrl و C برای اینکه تمام متن را بگیرید کلید